การรับสมัครปริญญาตรี

TCAS รูปแบบที่ 1 : โครงการพิเศษการรับนิสิตด้วย Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

สามารถตรวจสอบได้ที่ เข้าสู่ระบบ Or ประกาศผล


ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
1
รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย http://www.admission.nu.ac.th 2 - 16 ธ.ค. 62
2
ชำระเงินค่าสมัคร  ผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวน 300 บาท2 - 17 ธ.ค. 62
3
ส่งใบหลักฐาน, หลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์2 - 18 ธ.ค. 62
4ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถานะการได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร2 - 27 ธ.ค. 62
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์21 ม.ค. 63
6ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร24 ม.ค. 63
7สอบสัมภาษณ์
25 ม.ค. 63
8ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS เพื่อเข้าระบบยืนยันสิทธิ์รูปแบบที่ 128 ม.ค. 63
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
30 ม.ค. 63
10ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ https://student.mytcas.com/th
30 - 31 ม.ค. 63
11ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ก.พ. 63
12

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรที่เว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

5 - 7 ก.พ. 63
13
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
13 - 16 มิ.ย. 63
14
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
22 มิ.ย. 63

หมายเหตุ: รูปแบบที่ 1, 2 และ 5 สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร www.admission.nu.ac.th

            รูปแบบที่ 3 และ 4 สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. https://student.mytcas.com/th

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด22-11-2019 11:41:50

TCAS รูปแบบที่ 2 : โควตา


ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
1
รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย6 - 20 ก.พ. 63
2
ชำระเงินค่าสมัคร
6 - 21 ก.พ. 63
3
ส่งใบหลักฐาน, หลักฐานประกอบการสมัคร
วันสอบสัมภาษณ์ (18 เม.ย. 63)

หลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิต (กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ) ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ให้กับ หน่วยรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร6 - 22 ก.พ. 63

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรีลาเรียน Strengthening Track) ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยตนเองเท่านั้นที่ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร6 - 22 ก.พ. 63
4ผู้สมัครสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัครได้ภายหลังจากที่ทราบผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ของ สทศ.2 - 3 เม.ย. 63
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
10 เม.ย. 63
ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
16 - 17 เม.ย. 63
6สอบสัมภาษณ์
18 เม.ย. 63
7ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS
20 เม.ย. 63
8ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
22 เม.ย. 63
9ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ https://student.mytcas.com/th
22 - 23 เม.ย. 63
10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
29 เม.ย. 63
11

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th

และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
30 เม.ย. - 3 พ.ค. 63
12
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
13 - 16 มิ.ย. 63
13
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
22 มิ.ย. 63

หมายเหตุ: รูปแบบที่ 1, 2 และ 5 สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร www.admission.nu.ac.th

            รูปแบบที่ 3 และ 4 สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. https://student.mytcas.com/th

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด12-02-2020 16:14:18

TCAS รูปแบบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน


ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
1
รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย17 - 27 เม.ย. 63
2
ชำระเงินค่าสมัคร
17 - 27 เม.ย. 63
3
ส่งใบหลักฐาน, หลักฐานประกอบการสมัคร
วันสอบสัมภาษณ์ (15 พ.ค. 63)
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
8 พ.ค. 63
ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
14 พ.ค. 63
5
สอบสัมภาษณ์
15 พ.ค. 63
6
ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS
16 พ.ค. 63
7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
17 พ.ค. 63
8
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ https://student.mytcas.com/th
อัตโนมัติ
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
21 พ.ค. 63
10

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th

และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
25 - 27 พ.ค. 63
11
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
13 - 16 มิ.ย. 63
12
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
22 มิ.ย. 63

หมายเหตุ: รูปแบบที่ 1, 2 และ 5 สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร www.admission.nu.ac.th

            รูปแบบที่ 3 และ 4 สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. https://student.mytcas.com/th

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด13-11-2019 14:39:13

TCAS รูปแบบที่ 4 : Admission


ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
1
รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย7 - 20 พ.ค. 63
2
ชำระเงินค่าสมัคร
7 - 20 พ.ค. 63
3
ส่งใบหลักฐาน, หลักฐานประกอบการสมัคร
วันสอบสัมภาษณ์ 5 มิ.ย. 63
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
29 พ.ค. 63
ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
4 มิ.ย. 63
5
สอบสัมภาษณ์
5 มิ.ย. 63
6
ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS
6 มิ.ย. 63
7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
7 มิ.ย. 63
8
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ https://student.mytcas.com/th
อัตโนมัติ
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
11 มิ.ย. 63
10

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th

และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
11 - 13 มิ.ย. 63
11
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
13 - 16 มิ.ย. 63
12
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
22 มิ.ย. 63

หมายเหตุ: รูปแบบที่ 1, 2 และ 5 สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร www.admission.nu.ac.th

            รูปแบบที่ 3 และ 4 สมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. https://student.mytcas.com/th

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด13-02-2020 11:49:04

TCAS รูปแบบที่ 5 : รับตรงอิสระ

ประกาศให้ทราบภายหลัง