ระดับปริญญาตรี
ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 16-10-2019 15:02:25

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
รูปแบบ 1 (แฟ้มสะสมงาน Portfolio) รูปแบบ 2 (โควตา Quota) รูปแบบ 3 (รับตรงร่วมกัน Admission 1) รูปแบบ 4 (รับกลางร่วมกัน Admission 2) รูปแบบ 5 (รับตรงอิสระ Direct Admission)
1 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย 2 - 16 ธ.ค. 62 6 - 20 ก.พ. 63 17 - 27 เม.ษ. 63 7 - 20 พ.ค. 63 แจ้งให้ทราบภายหลัง
2 ชำระเงินค่าสมัคร 2 - 17 ธ.ค. 62 6 - 21 ก.พ. 63 17 - 27 เม.ษ. 63 7 - 20 พ.ค. 63
3 ส่งใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร 2 - 18 ธ.ค. 62วันสอบสัมภาษณ์ (18 เม.ษ. 63)วันสอบสัมภาษณ์ (15 พ.ค. 63)วันสอบสัมภาษณ์ (5 มิ.ย. 63
หลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิต (กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ) ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ให้กับ หน่วยรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร -6 - 22 ก.พ. 63--
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรีลาเรียน Strengthening Track) ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยตนเองเท่านั้นที่ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 6 - 22 ก.พ. 63 - -
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 21 ม.ค. 6310 เม.ษ. 638 พ.ค. 6329 พ.ค. 63
ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 24 ม.ค. 6316 - 17 เม.ษ. 6314 พ.ค. 634 มิ.ย. 63
5 สอบสัมภาษณ์ 25 ม.ค. 6318 เม.ษ. 6315 พ.ค. 636 มิ.ย. 63
6 ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS 30 ม.ค. 6320 เม.ษ. 6316 พ.ค. 636 มิ.ย. 63
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 29 ม.ค. 6322 เม.ษ. 6317 พ.ค. 637 มิ.ย. 63
8 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ https://student.mytcas.com/th 30 - 31 ม.ค. 6322 - 23 เม.ษ. 63อัตโนมัติอัตโนมัติ
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร 4 ก.พ. 6329 เม.ษ. 6321 พ.ค. 6311 มิ.ย. 63
10 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ www.admission.nu.ac.th 13 - 16 มิ.ย.6313 - 16 มิ.ย. 6313 - 16 มิ.ย. 6313 - 16 มิ.ย. 63
11 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 22 มิ.ย. 6322 มิ.ย. 6322 มิ.ย. 6322 มิ.ย. 63
หมายเหตุ: รูปแบบที่ 1,2 และ 5 สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร www.admission.nu.ac.th         
           รูปแบบที่ 3 และ 4 สมัครผ่านรับระบบรับสมัครของ ทปอ. https://student.mytcas.com/th