ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ลำดับ กิจกรรม วันเดือนปีที่ดำเนินการ
รอบที่ 1
(Portfolio/GPA)
รอบที่ 2
(โควตา)
รอบที่ 3
(รับตรงร่วมกัน)
รอบที่ 4
(Admissions)
รอบที่ 5
(รับตรงอิสระ)
1. รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย 1 - 15 ธ.ค. 61 4 - 11 ก.พ. 62 17 - 29 เม.ย. 62 9 - 19 พ.ค. 62 6 - 10 มิ.ย. 62
2. ชำระเงินค่าสมัคร 1 - 16 ธ.ค. 61 4 - 15 ก.พ. 62 17 - 29 เม.ย. 62 9 - 19 พ.ค. 62 6 - 10 มิ.ย. 62
3. ส่งใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร 1 - 14 ธ.ค. 61 ในวันสัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์
หลักสูตรแพทยศาสตร์ ส่งเอกสารสมัครให้กับ หน่วยรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร - 4 - 18 ก.พ. 2562 - - -
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ส่งเอกสารสมัครด้วยตนเอง ที่ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - - - 6 - 10 มิ.ย. 62
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 28 ธ.ค. 61 12 เม.ย. 62 9 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 13 มิ.ย. 62
5. สอบสัมภาษณ์ 5 ม.ค. 62 19 เม.ย. 62 14 พ.ค. 62 3 - 4 มิ.ย. 62 14 มิ.ย. 62
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 17 ม.ค. 62 22 เม.ย. 62 17 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 62
7. ส่งรายชื่อเข้าระบบ TCAS 26 ม.ค. 62 22 เม.ย. 62 15 พ.ค. 62 6 มิ.ย. 62
8. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 30 - 31 ม.ค. 62 24 - 25 เม.ย. 62 อัตโนมัติ อัตโนมัติ
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 4 ก.พ. 62 29 เม.ย. 62 17 พ.ค. 62 7 มิ.ย. 62 17 มิ.ย. 62
10. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ www.admission.nu.ac.th 4 - 8 ก.พ. 62 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 22 - 24 พ.ค. 62 12 - 14 มิ.ย. 62
11. เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 24 มิ.ย. 62