ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดหลักสูตร/สาขาวิชา การรับสมัคร

รอบที่ (ทปอ.) โครงการรับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม
รอบ 1 การรับนิสิตด้วย Portfolio/GPA
1.
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 • - รายละเอียด
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ)
 • - รายละเอียด
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
 • - รายละเอียด
 • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
 • - รายละเอียด
 • โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
 • - รายละเอียด
 • โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั้นสูง(Advance Electronic e-Camp)
 • - รายละเอียด
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
 • - รายละเอียด
 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
 • - รายละเอียด
 • ครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
 • - รายละเอียด
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
 • - รายละเอียด
  การรับนิสิตแบบโควตา
  2.
 • ระบบรับตรง (โควตา)
 • - รายละเอียด
 • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • - รายละเอียด
 • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะทันตแพทยศาสตร์
 • - รายละเอียด
 • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (New)
 • - รายละเอียด
  ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
 • - รายละเอียด
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
 • - รายละเอียด
 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่ 5 ปี) โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท
 • - รายละเอียด
  การรับตรงทั่วประเทศ
  3.
 • โครงการ กสพท.
 • - รายละเอียด
 • โครงการ รับตรงร่วม.
 • 1,744 รายละเอียด
  การรับแบบ Admissions
  4.
 • Admissions
 • - -
  การรับตรงอิสระ
  5.
 • โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข
 • - รายละเอียด
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (นอกเวลาราชการ)
 • - รายละเอียด
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงอิสระ (โครงการพิเศษ)
 • - รายละเอียด
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงอิสระ
 • - รายละเอียด
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบ TCAS
 • - รายละเอียด
 • โครงการผลิตแพย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
 • - รายละเอียด