[Collapse/Expand]
ประกาศการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
***ข้อมูลของผู้สมัคร จะมีบางรายการที่ไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไข (ไม่ว่าจะแก้ไขผ่านระบบด้วยตนเอง หรือส่งเมล/โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ให้แก้ไขให้) เพราะฉะนั้น กรุณากรอกข้อมูลขณะทำการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนทำการกดปุ่มบันทึก เพราะท่านไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้อีก ทั้งนี้ทางม.นเรศวร จะมีการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในประกอบการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ) ที่นักเรียนต้องนำมายื่นในวันรายงานตัว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง***
ข้อมูลของผู้สมัครที่ไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไข
  - เลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
  - ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
  - โทรศัพท์ติดต่อ
  - อีเมลของผู้สมัคร
  - จังหวัดของที่อยู่ในทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  - จังหวัดของที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร
  - จังหวัดของที่อยู่ตามทะเบียนบ้านบิดา/ผู้ปกครอง
  - จังหวัดของที่อยู่ตามทะเบียนบ้านมารดา/ผู้ปกครอง
***หากผู้สมัครลืมรหัสผ่านเข้าระบบ ให้ตรวจสอบอีเมลที่ใช้ในการสมัคร เนื่องจากระบบได้ทำการส่งอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ โดยในเนื้อหาอีเมลนั้นจะระบุ ชื่อ-นามสกุล และ Password ไปยังอีเมลของผู้สมัคร***
- ถ้าผู้สมัครทำการสมัครผ่านเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลตอบกลับ โดยในเนื้อหาอีเมล์นั้นจะระบุ ชื่อ-นามสกุล และ Password ไปยังอีเมลของผู้สมัคร
- ในกรณีที่ทำการสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว พบปัญหา ไม่ได้รับอีเมลแจ้ง Password หรือ เข้าสู่ระบบไม่ได้ หรือ ลืม Password ให้ดำเนินการขั้นตอนดังนี้
 1. แจ้งรายละเอียดดังนี้ - เลขประจำตัวประชาชน - ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร - ปัญหาที่พบ เช่น เข้าระบบไม่ได้ หรือลืม Password
 2. ทำการส่งอีเมล์มายัง isservices@nu.ac.th
 3. เมื่อทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว จะทำการตอบอีเมล์กลับไปแจ้งให้ทราบ