[Collapse/Expand]
ประกาศการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
** หากผู้สมัครลืมรหัสผ่านเข้าระบบให้ตรวจสอบอีเมล์ที่ใช้ในการสมัคร เนื่องจากระบบได้ทำการส่งอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ โดยในเนื้อหาอีเมล์นั้นจะระบุ ชื่อ-นามสกุล และ Password ไปยังอีเมล์ของผู้สมัคร **
- เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย จึงอาจมีผลกระทบต่อการสมัครผ่านระบบ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ผู้สมัครทำการสมัครผ่านระบบในเวลาทำการ คือ 08.30 - 17.00 น. เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการสมัคร
- ถ้าผู้สมัครทำการสมัครผ่านเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์ตอบกลับ โดยในเนื้อหาอีเมล์นั้นจะระบุ ชื่อ-นามสกุล และ Password ไปยังอีเมล์ของผู้สมัคร
- ในกรณีที่ทำการสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว พบปัญหา ไม่ได้รับอีเมล์แจ้ง Password หรือ เข้าสู่ระบบไม่ได้ หรือ ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร (ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน) ให้ดำเนินการขั้นตอนดังนี้
 1. แจ้งรายละเอียดดังนี้
    - หมายเลขบัตรประชาชน
    - ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
    - ปัญหาที่พบ เช่น เข้าระบบไม่ได้, ลืม Password หรือ สิ่งที่ต้องการแก้ไข เช่น แก้ไขปีที่เกิด, แก้ไขชื่อตนเอง, แก้ไขที่อยู่ หรือแก้ข้อมูลอื่น ๆ
 2. ทำการส่งอีเมล์มายัง isservice@nu.ac.th
 3. เมื่อทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว จะทำการตอบอีเมล์กลับไปแจ้งให้ทราบ